ویژگی های جدید Photoshop CC
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: رایگان
ویژگی های جدید Lightroom 5
مدرس: علي رجبی
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: رایگان
۵۰ نکته ریز فتوشاپ
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: رایگان
ویژگی های جدید Lightroom 4
مدرس: علي رجبی
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: رایگان
مبانی سه بعدی در فتوشاپ
مدرس: عميد رجبی
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: رایگان
نکته های اسکات کلبی برای آترین
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: رایگان