کارگاه آموزشی پدیده ای اعجاب انگیز به نام HDR
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰ جمعه ۵ اسفند
گزارش نهایی سرنوشت یک تصویر از آغاز تا پایان
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰ جمعه ۴ آذر
گزارش نهایی کارگاه پردازش رنگ و نور در عکاسی
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰ جمعه ۱۳ آبان
کارگاه تکنیک های مدرن اصلاح پرتره
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹ جمعه ۲۹ بهمن
کارگاه تکنیک های مدرن اصلاح رنگ و نور
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹ جمعه ۱۵ مرداد