برای دانلود این نرم افزار از لینک زیر استفاده نمایید:

http://labs.adobe.com/downloads/configurator.html

 

CS6
62
Web
18
Design
157