برای دانلود این نرم افزار از لینک زیر استفاده نمایید:

http://labs.adobe.com/downloads/configurator.html

 

CS6
62
Web
19
Design
164