ویژگی های Photoshop CC 2018
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: رایگان
HDR , کاربرد و عملکرد آن
مدرس: علي رجبی
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: 590,000 ریال
در جستجوی نماهای شهری
اعضای آترین: 290,000 ریال
اعضای عادی: 420,000 ریال
آموزش سریع ابزارهای فتوشاپ
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: 130,000 ریال
آموزش سریع Filter های فتوشاپ
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: 150,000 ریال
آموزش سریع Adjustment ها در فتوشاپ
اعضای آترین: رایگان
اعضای عادی: 120,000 ریال